Image
Image
ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563
PROCEEDING
  1. มนัสวี พานิชนอก และภัทรนัย ไชยพรม. (2563). วอเตอร์ฟุตพรินท์ของการปลูกมะเขือเทศโรงงานในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 28 สิงหาคม 2563
JOURNALS
  1. ภัทรนัย ไชยพรม มนัสวี พานิชนอก สุวิช อิ่มเงิน ศิริลักษณ์ รัตนดวง วัชรี ใจโพธิ์ นิตยา อินต๊ะสาน และคณะ. (2563). การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาศาสตร์สุขภาพ, 1(1), 40-55.
ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search