ผลงานวิจัย

Image
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) อาจารย์ ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์ (คลิก)

ผลงานวิชาการตีพิมพ์

 • รัตมณี ตันตราวงศ์. ผลของน้ำยาบ้วนปากแบ่งกลุ่มตามสารออกฤทธิ์ ต่อการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟัน การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” (Proceedings). วันที่ 1 กรกฎาคม 2560, ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. หน้า 70-80.
Image
ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ (คลิก)

ผลงานวิชาการตีพิมพ์

 • Srisilapanan P, Roseman J, Likitsatian T. Clinical effect of toothpaste and mouth rinse containing zinc lactate on oral malodor reduction. J Clin Exp Dent. (2019), doi:10.4317/jced.55418.
 • Srisilapanan P, Jindarat M, Roseman J. The Prevalence and Severity of Tooth Wear in Type 2 Diabetic Patients. Int J Dent 2018, 2018: 3608158.
 • สิทธิบัตร : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ยศพงศ์ พฤฒิรังสี, ถาวร บุญธีรารักษ์. สิทธิบัตรอ่างล้างหน้า เลขที่ สิทธิบัตร 63018, 30 พฤษภาคม 2561-28 ธันวาคม 2569
 • Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Roseman J. Trends over Time in Dental Caries status in Urban and Rural Thai Children. J Clin Exp Dent. 2017 October 1; 9:e1201-1206.
 • Ghezzi EM, Kobayashi K, Park DY, Srisilapanan P. Oral healthcare systems for an ageing population: concepts and challenges. Int Dent J. 2017 Sep; 67 Suppl 2:26-33.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Development of a Community-Based Oral Health Care Model for Dependent Thai Older People. Gerodontology 2016, 33:545-553.
 • Srisilapanan P, Korwanich N, Lallo R. Associations between social inequality and tooth loss in a household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontology 2016; 33: 201-8.
 • Patcharawan Srisilapanan, Narumanas Korwanich, Sutha Jienmaneechotchai, Supranee Dalodom, Nontalee Veerachai, Warangkana Vejvitee, Jefferey Roseman. Estimate of Impact on the Oral Health-Related Quality of Life of Older Thai People by the Provision of Dentures through the Royal Project. Int J Dent. 2016; 2016: 1976013.
 • Srisilapanan P, Sattayut S. Dentistry for quality of life in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:51-55. (in Thai).
 • Kamdang P, Srisilapanan P. Depression and oral health in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:1-5. (in Thai).
 • หนังสือ : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์. ตำราการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, โรงพิมพ์นันทกานต์, 2558.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Oral Health Care Situation of Dependent Older People: Older Health Care Stakeholders’ Perspectives. Gerontol Geriatr Res 2015;doi.org/10.4172/2167-7182.S4-009.

 

ผลงานวิชาการนำเสนอ

 1. Saengjan W, Prayoonwong T, Kettratad-Pruksapong M, Srisilapanan P, Chimruang J. The Oral Health Status and Related Factors of Functionally Dependent Elderly in Phitsanulok, Thailand. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 2. Sattayut S, Srisilapanan P, Tanya S. Dental Health Care Providers’ Perception of Transferring Laser Dentistry for Primary Care in Lamphun and Chiang Mai, Thailand; A Qualitative Study. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 3. Noiam N., Srisilapanan P. Oral impacts on Performing Tooth Cleaning in Dysphagia Older People. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 4. Srisilapanan P, Kunawarote S, Tanya S, Likitsatian T. Effects of nano-hydroxyapatite toothpaste on tooth surface hardness. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 829, 2018.
 5. Srisilapanan P, Tragoolpua Y, Korwanich K. Efficacy and time kill assay of 0.05% cetylpyridinium chloride mouth rinse. J Dent Res 94 (Spec Iss B) 2015.
 6. Mahasantipiya P, Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Vaseenon S, Kunawarote S, Panyarak W, Kanliang K, Sawangpanyangkura T, Sirinirund B. Teaching with Geriatric Simulation in the Sixth Year Dental Students. J Dent Res 95 (Spec Iss B) 1712, 2016.
 7. Srisilapanan P, Satitanon, Likitsatien T. Clinical efficacy of toothpaste containing zinc salt on oral malodor after one hour. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 8. Srisilapanan P, Likitsatian T, Prasittichok K. Clinical efficacy of toothpaste and mouthrinse containing zinc salt and tongue scraper on malodorous gases. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 9. Noiam N., Srisilapanan P. The impact of dysphagia on daily performances in older people. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 1485, 2018.
 10. Noiniam N., Srisilapanan P. Impact of Dysphagia on Oral-Health Related Quality of Life in Older People. The 45th National and 8th International Graduate Research Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2-3 December 2017.
 11. Srisilapanan P, Chan J, Hudson C. Promoting oral health in students with intellectual and developmental disabilities: Exploring students’ experiences at the All Smiles Learning Center, Chiang Mai, Thailand. IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress, November 13-17, 2017, Bangkok, Thailand.
 12. Srisilapanan, S. Tanya, K. Kuharattanachai, K. Satitanon, T. Likitsatian. “All Smiles Learning Center” access to oral care for children with physically disabilities. 9th ASIAN Conference of Oral Health Promotion for School Children, 22-23 September 2017, Apsara Palace Resort and Conference Center, Siam Reap, Cambodia.
Image
ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ (คลิก)

ผลงานวิชาการตีพิมพ์

 • Srisilapanan P, Roseman J, Likitsatian T. Clinical effect of toothpaste and mouth rinse containing zinc lactate on oral malodor reduction. J Clin Exp Dent. (2019), doi:10.4317/jced.55418.
 • Srisilapanan P, Jindarat M, Roseman J. The Prevalence and Severity of Tooth Wear in Type 2 Diabetic Patients. Int J Dent 2018, 2018: 3608158.
 • สิทธิบัตร : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ยศพงศ์ พฤฒิรังสี, ถาวร บุญธีรารักษ์. สิทธิบัตรอ่างล้างหน้า เลขที่ สิทธิบัตร 63018, 30 พฤษภาคม 2561-28 ธันวาคม 2569
 • Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Roseman J. Trends over Time in Dental Caries status in Urban and Rural Thai Children. J Clin Exp Dent. 2017 October 1; 9:e1201-1206.
 • Ghezzi EM, Kobayashi K, Park DY, Srisilapanan P. Oral healthcare systems for an ageing population: concepts and challenges. Int Dent J. 2017 Sep; 67 Suppl 2:26-33.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Development of a Community-Based Oral Health Care Model for Dependent Thai Older People. Gerodontology 2016, 33:545-553.
 • Srisilapanan P, Korwanich N, Lallo R. Associations between social inequality and tooth loss in a household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontology 2016; 33: 201-8.
 • Patcharawan Srisilapanan, Narumanas Korwanich, Sutha Jienmaneechotchai, Supranee Dalodom, Nontalee Veerachai, Warangkana Vejvitee, Jefferey Roseman. Estimate of Impact on the Oral Health-Related Quality of Life of Older Thai People by the Provision of Dentures through the Royal Project. Int J Dent. 2016; 2016: 1976013.
 • Srisilapanan P, Sattayut S. Dentistry for quality of life in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:51-55. (in Thai).
 • Kamdang P, Srisilapanan P. Depression and oral health in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:1-5. (in Thai).
 • หนังสือ : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์. ตำราการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, โรงพิมพ์นันทกานต์, 2558.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Oral Health Care Situation of Dependent Older People: Older Health Care Stakeholders’ Perspectives. Gerontol Geriatr Res 2015;doi.org/10.4172/2167-7182.S4-009.

 

ผลงานวิชาการนำเสนอ

 1. Saengjan W, Prayoonwong T, Kettratad-Pruksapong M, Srisilapanan P, Chimruang J. The Oral Health Status and Related Factors of Functionally Dependent Elderly in Phitsanulok, Thailand. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 2. Sattayut S, Srisilapanan P, Tanya S. Dental Health Care Providers’ Perception of Transferring Laser Dentistry for Primary Care in Lamphun and Chiang Mai, Thailand; A Qualitative Study. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 3. Noiam N., Srisilapanan P. Oral impacts on Performing Tooth Cleaning in Dysphagia Older People. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 4. Srisilapanan P, Kunawarote S, Tanya S, Likitsatian T. Effects of nano-hydroxyapatite toothpaste on tooth surface hardness. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 829, 2018.
 5. Srisilapanan P, Tragoolpua Y, Korwanich K. Efficacy and time kill assay of 0.05% cetylpyridinium chloride mouth rinse. J Dent Res 94 (Spec Iss B) 2015.
 6. Mahasantipiya P, Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Vaseenon S, Kunawarote S, Panyarak W, Kanliang K, Sawangpanyangkura T, Sirinirund B. Teaching with Geriatric Simulation in the Sixth Year Dental Students. J Dent Res 95 (Spec Iss B) 1712, 2016.
 7. Srisilapanan P, Satitanon, Likitsatien T. Clinical efficacy of toothpaste containing zinc salt on oral malodor after one hour. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 8. Srisilapanan P, Likitsatian T, Prasittichok K. Clinical efficacy of toothpaste and mouthrinse containing zinc salt and tongue scraper on malodorous gases. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 9. Noiam N., Srisilapanan P. The impact of dysphagia on daily performances in older people. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 1485, 2018.
 10. Noiniam N., Srisilapanan P. Impact of Dysphagia on Oral-Health Related Quality of Life in Older People. The 45th National and 8th International Graduate Research Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2-3 December 2017.
 11. Srisilapanan P, Chan J, Hudson C. Promoting oral health in students with intellectual and developmental disabilities: Exploring students’ experiences at the All Smiles Learning Center, Chiang Mai, Thailand. IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress, November 13-17, 2017, Bangkok, Thailand.
 12. Srisilapanan, S. Tanya, K. Kuharattanachai, K. Satitanon, T. Likitsatian. “All Smiles Learning Center” access to oral care for children with physically disabilities. 9th ASIAN Conference of Oral Health Promotion for School Children, 22-23 September 2017, Apsara Palace Resort and Conference Center, Siam Reap, Cambodia.
Image
ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ (คลิก)

ผลงานวิชาการตีพิมพ์

 • Srisilapanan P, Roseman J, Likitsatian T. Clinical effect of toothpaste and mouth rinse containing zinc lactate on oral malodor reduction. J Clin Exp Dent. (2019), doi:10.4317/jced.55418.
 • Srisilapanan P, Jindarat M, Roseman J. The Prevalence and Severity of Tooth Wear in Type 2 Diabetic Patients. Int J Dent 2018, 2018: 3608158.
 • สิทธิบัตร : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ยศพงศ์ พฤฒิรังสี, ถาวร บุญธีรารักษ์. สิทธิบัตรอ่างล้างหน้า เลขที่ สิทธิบัตร 63018, 30 พฤษภาคม 2561-28 ธันวาคม 2569
 • Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Roseman J. Trends over Time in Dental Caries status in Urban and Rural Thai Children. J Clin Exp Dent. 2017 October 1; 9:e1201-1206.
 • Ghezzi EM, Kobayashi K, Park DY, Srisilapanan P. Oral healthcare systems for an ageing population: concepts and challenges. Int Dent J. 2017 Sep; 67 Suppl 2:26-33.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Development of a Community-Based Oral Health Care Model for Dependent Thai Older People. Gerodontology 2016, 33:545-553.
 • Srisilapanan P, Korwanich N, Lallo R. Associations between social inequality and tooth loss in a household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontology 2016; 33: 201-8.
 • Patcharawan Srisilapanan, Narumanas Korwanich, Sutha Jienmaneechotchai, Supranee Dalodom, Nontalee Veerachai, Warangkana Vejvitee, Jefferey Roseman. Estimate of Impact on the Oral Health-Related Quality of Life of Older Thai People by the Provision of Dentures through the Royal Project. Int J Dent. 2016; 2016: 1976013.
 • Srisilapanan P, Sattayut S. Dentistry for quality of life in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:51-55. (in Thai).
 • Kamdang P, Srisilapanan P. Depression and oral health in older people. J Gerontol Geriatric Med 2016, 15:1-5. (in Thai).
 • หนังสือ : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์. ตำราการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, โรงพิมพ์นันทกานต์, 2558.
 • Prayoonwong T, Wiwatkoonupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Oral Health Care Situation of Dependent Older People: Older Health Care Stakeholders’ Perspectives. Gerontol Geriatr Res 2015;doi.org/10.4172/2167-7182.S4-009.

 

ผลงานวิชาการนำเสนอ

 1. Saengjan W, Prayoonwong T, Kettratad-Pruksapong M, Srisilapanan P, Chimruang J. The Oral Health Status and Related Factors of Functionally Dependent Elderly in Phitsanulok, Thailand. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 2. Sattayut S, Srisilapanan P, Tanya S. Dental Health Care Providers’ Perception of Transferring Laser Dentistry for Primary Care in Lamphun and Chiang Mai, Thailand; A Qualitative Study. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 3. Noiam N., Srisilapanan P. Oral impacts on Performing Tooth Cleaning in Dysphagia Older People. 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry, November 21 - 23, 2018, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 4. Srisilapanan P, Kunawarote S, Tanya S, Likitsatian T. Effects of nano-hydroxyapatite toothpaste on tooth surface hardness. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 829, 2018.
 5. Srisilapanan P, Tragoolpua Y, Korwanich K. Efficacy and time kill assay of 0.05% cetylpyridinium chloride mouth rinse. J Dent Res 94 (Spec Iss B) 2015.
 6. Mahasantipiya P, Srisilapanan P, Nirunsittirat A, Vaseenon S, Kunawarote S, Panyarak W, Kanliang K, Sawangpanyangkura T, Sirinirund B. Teaching with Geriatric Simulation in the Sixth Year Dental Students. J Dent Res 95 (Spec Iss B) 1712, 2016.
 7. Srisilapanan P, Satitanon, Likitsatien T. Clinical efficacy of toothpaste containing zinc salt on oral malodor after one hour. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 8. Srisilapanan P, Likitsatian T, Prasittichok K. Clinical efficacy of toothpaste and mouthrinse containing zinc salt and tongue scraper on malodorous gases. Int Dent J 2017; 67 (Suppl. 1): 2—67.
 9. Noiam N., Srisilapanan P. The impact of dysphagia on daily performances in older people. J Dent Res 97 (Spec Iss B) 1485, 2018.
 10. Noiniam N., Srisilapanan P. Impact of Dysphagia on Oral-Health Related Quality of Life in Older People. The 45th National and 8th International Graduate Research Conference, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2-3 December 2017.
 11. Srisilapanan P, Chan J, Hudson C. Promoting oral health in students with intellectual and developmental disabilities: Exploring students’ experiences at the All Smiles Learning Center, Chiang Mai, Thailand. IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress, November 13-17, 2017, Bangkok, Thailand.
 12. Srisilapanan, S. Tanya, K. Kuharattanachai, K. Satitanon, T. Likitsatian. “All Smiles Learning Center” access to oral care for children with physically disabilities. 9th ASIAN Conference of Oral Health Promotion for School Children, 22-23 September 2017, Apsara Palace Resort and Conference Center, Siam Reap, Cambodia.

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search