ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี

Image
พิสิษฐ์  ยอดวันดี,ศศิวิมล  สารกาศ.(2560). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่17 ฉบับที่3 หน้า 573-582.
พิสิษฐ์  ยอดวันดี.(2561).ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 "วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, หน้า 352-359.
พิสิษฐ์  ยอดวันดี และธวัชชัย  แสนชมภู.(2562).ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563. หน้า 101-110.

 

รศ.พนิดา สินสุวรรณ

Image

พนิดา  สินสุวรรณ,ปรัชญาภรณ์  ใจปินตา.(2560). การบริหารหลักสูตรสถานศึกาาเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2.วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 หน้า587-596.

พนิดา  สินสุวรรณ.(2561). การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 "วิถึนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนงานงานวิจัย" วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 อาคารทันตแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 385-391.
พนิดา สินสุวรรณ,ศรีสกุล ชัยเวียง และกวินทร์  ศุภวิทยโยธิน.(2562). การส่งเสริมผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาผ่านหลักสูตรสถานศึกษา. 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, หน้า129-137
พนิดา  สินสุวรรณ,ศรีสกุล  ชัยเวียง.(2562).ปัจจัยที่มีต่อการบูรณาการสหวิชาผ่านการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, หน้า 260-265.
พนิดา  สินสุวรรณ,ศรีสกุล  ชัยเวียง.(2562).บทบาทการนิเทศในระดับผู้บริหารสถานศึกษา : สิ่งสะท้อนสมรรถนะของผู้บริหารยุคใหม่การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่(New Narmal)” ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, หน้า 315-322.

อาจารย์ชัญญานุช แซ่ตั้ง

Image

ปี 2554 วิจัย:  การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบการไม้แกะสลักนาคแอนติก บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, แหล่งทุน พช.ลำปาง
ปี 2555 วิจัย :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม กลุ่มหม้อห้อมโบราณย้อมมือบ้านบ่อแฮ้ว    ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปี 2555 วิจัย :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554-2555  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง
ปี 2556  วิจัย :  การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติโดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
ปี 2556  วิจัย :  วิจัยโครงการพลังภาษาและวัฒนธรรมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนผ่านชุมชนออนไลน์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2556  วิจัย :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2555-2556  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง
ปี 2557  วิจัย :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง
ปี 2558  วิจัย :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557-2558  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง
ปี 2559 วิจัย : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2558-2559 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง
ปี 2561 วิจัย : การพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม (Quadrant D) จังหวัดลำปาง 
ปี 2562 วิจัย : การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ชัญญานุช  แซ่ตั้ง,นภาพร  วรรณศรี และบุรินทร์ รุจจนพันธ์.(2563). การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 17. เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Narmal)" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563. อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี. หน้า 181-192.

 

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

Image
ธวัชชัย  แสนชมภู.(2562). แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปทุมธานี หน้า 434-442.
ธวัชชัย  แสนชมภู.(2562). หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 443-456.

พิสิษฐ์  ยอดวันดี และธวัชชัย  แสนชมภู.(2563).ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี, หน้า 101-110.

อาจารย์กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน

Image
พนิดา สินสุวรรณ,ศรีสกุล ชัยเวียง และกวินทร์  ศุภวิทยโยธิน.(2562). การส่งเสริมผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาผ่านหลักสูตรสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16  เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563. มหาวิทยาลัยเวสเิทิร์น จ.ปทุมธานี.หน้า 129-137.

อาจารย์ชณาลักษณ์ ราชนารินทร์

Image

กาญจนา  ภาสุรพันธ์ และชณาลักษณ์  ราชนารินทร์.(2563). การบริหารจัดการองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.ลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, หน้า 90-100.อาจารย์นภาพร วรรณศรี

Image
ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป อาจารย์นภาพร วรรณศรี (คลิก)

ผลงานวิชาการตีพิมพ์

ชัญญานุช  แซ่ตั้ง,นภาพร  วรรณศรี และบุรินทร์ รุจจนพันธ์.(2563). การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 17. เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Narmal)" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563. อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี. หน้า 181-192.

 

 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search