คณบดี/อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

Image

ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

การศีกษา

 • พย.ด. (พยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Image

ดร.ประณีตศิลป์ เชาวน์ลักษณ์สกุล

รักษาการรองคณบดี

การศีกษา

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558
 • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล,2534
 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยบรมราชนนนีนครลำปาง,2526

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Image

อาจารย์ภิชญาดา สิริยาวณิช

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การศีกษา  

 • พย.ม. (บริหารการพยาบาล), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ป.พ.ส. (การพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลลำปาง
 • หลักสูตรเฉพาะทางการบริหาร การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Image

ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การศึกษา

    • พย.ด. (พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    • วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    • วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Image

ดร.ประณีตศิลป์ เชาวน์ลักษณ์สกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การศีกษา

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558
 • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล,2534
 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยบรมราชนนนีนครลำปาง,2526

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Image

รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การศีกษา

 • สม.ม (การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Neonatal Nursing, University of Washington, USA
Image

อาจารย์ ศศิธร คำมี

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
การศีกษา

 • พย.ม. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
 • พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
 • ประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The essential in pediatric respiratory (หลักสูตร 10 วัน)

 

Image

อาจารย์ วรรณ์วิการ์ ใจกล้า

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การศีกษา

 • พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
 • พย.ม. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

Image

รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

การศีกษา

 • M A. (Nursing Studies) Massey University, New Zealand
 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุปริญญาพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Image

อาจารย์ ดร.วรรณกร ศรีรอด

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การศีกษา

 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2552
 • การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ,2535
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2523
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัย และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี, 2519

 

กลุ่มวิชาการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Image

อาจารย์ สุพิมล ขอผล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

การศีกษา

 • วท.ม. (เภสัชศาสตร์ / เอกสรีรวิทยา) มหาวิทาลัยมหิดล
 • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

Image

อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

การศีกษา

 •  สด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ป.พ.ส. (พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง) มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารทางการพยาบาล

Image

อาจารย์ พรรณนิกา ต่อมดวงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารทางการพยาบาล

การศีกษา  

 • ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
 • พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
 • ศษ.บ. สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
 • ประกาศนียบัตร  หลักสูตรพยาบาล เฉพาะทาง  เวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2553 

บุคลากรสายสนับสนุน

Image

คุณกาญจนา นามมิตรมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การศึกษา 
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต),มหาวิทยาลัพะเยา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search