คณะพยาบาลศาสตร์ยินดีต้อนรับ

Image

คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา /วิสัยทัศน์ / พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์
  • ปรัชญา
            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นต่อสังคมเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐาของความเอื้ออาทร ความปลอดภัยของผู้รับบริการในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลมีการปรับตัวทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดี ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพดีตามศักยภาพของตน สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ
            การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
  • วิสัยทัศน์

    ผลิตบัณฑิตพยาบาลเปี่ยมด้วยคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองระบบสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ โดยการจัดระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

  • พันธกิจ    

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านผลิตบัณฑิต มีการผลิตบัณฑิตโดยนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล

2) ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ความรู้และวิชาชีพ

3) ด้านการบริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ

4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และการเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

อัตลักษณ์บัณฑิต
วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์
Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search