คณบดี/คณาจารย์

Image

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์
อีเมล : sasiveemon_ran@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อีเมล : sripetch_sro@nation.ac.th
การศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.(นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาบริหารธุรกิจ (ลำปาง)

Image

อาจารย์ศิรินธร อุทิศชลานนท์
อีเมล : sirinthorn_uti@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูลำปาง

Image

อาจารย์ศรีสุดา เทพแปง 
อีเมล : srisuda_the@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเนชั่น 2554
บธ.บ.(การจัดการ) วิทยาลัยโยนก 2536

Image

อาจารย์นงลักษณ์ สุวัฒน์ธนกิจกุล
อีเมล : nongluk_suw@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การตลาด) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์
อีเมล : weerapun_kae@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การจัดการ) วิทยาลัยโยนก

Image

ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
อีเมล : danai_pat@nation.ac.th
การศึกษา
Ph.D. Business Administration
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศ.บ. สถิติเศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Image

อาจารน์ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
อีเมล : thatsaporn_sri@nation.ac.th
การศึกษา
D.B.A.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.Ed.(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

ดร.นภสินธุ์ พรมวิเศษ
การศึกษา
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การบัญชี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

Image
ดร.ศศิชา  วงศ์ไชย
Email : sasicha@hotmail.com
การศึกษา
Ph.D. (Educational Human Resource Development) Texas A & M University,Texas,USA
M.S. (Economics) University of Illinois at Urbana Champaign,Urbana Illinois,USA
M.S. (Management) Texas A&M University, Texas, USA
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Image

อาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน
อีเมล : aussanee_na@nation.ac.th
การศึกษา
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อาจารย์ ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
อีเมล : tawanchay_mit@nation.ac.th
การศึกษา
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาบัญชี

Image

อาจารย์เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
อีเมล : thalerngsak_sut@nation.ac.th
การศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ.(การบัญชี) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์
อีเมล : chakkrit_tan@nation.ac.th
การศึกษา
พ.ม.(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

AJ.SURJA MINTANI
Email : surja_min@nation.ac.th
Education
Master of Commerce (Banking and Finance) University of New South Wales, Australia
B.SC (Chemical Engineering) UPN Veterran Surabaya, Indonesia

Image

อ.ดร.เสาวพงษ์  ยมาพัฒน์
Email : saowapongy@gmail.com
การศึกษา
ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บช.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

อ.ปริศนา  เขียวอุไร
Email : prissana_khe@nation.ac.th 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยโยนก

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Image

อาจารย์เกศริน อินเพลา
อีเมล : ketsarin_inp@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์วิเชพ ใจบุญ
อีเมล : wichep_jai@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์
อีเมล : sasiveemon_ran@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อีเมล : burin_ruj@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม.(การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

Image

อาจารย์พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร
อีเมล : putthanut_the@nation.ac.th
การศึกษา
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (สื่อสารมวลขน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

Image

อาจารย์ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อีเมล : sripetch_sro@nation.ac.th
การศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ.(นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Image

อาจารย์อาภาพร ยกโต
อีเมล : apaporn_yok@nation.ac.th
การศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image
ดร.จุมพล  ไชยวงศ์
Email : Jchaiwong97@gmail.com
การศึกษา
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Image
พลตรี ดร.วัลลภ  มณีเชษฐา
Email : wallopwheed@hotmail.com
การศึกษา
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูลำปาง
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

Image

นาวาอากาศเอก ภัชรชาติ    ทูรวัฒน์

อีเมล : Tarchatt@gmail.com
การศึกษา
ค.บ. (ครุศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

Image

อ.ศุภวัฒน์ ขัติศรี
อีเมล : suphawat_kha@nation.ac.th
การศึกษา
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Image

อ.ซันนี่   สุนัยย์ สามนปาล

การศึกษา
ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

Image

อ.ขวัญ    สุภรสุข
การศึกษา

ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Logistics Management , The University of Sydney

Image

อาจารย์พัชรีภรณ์ หรพร้อม 
อีเมล : patchareeporn_hor@nation.ac.th
การศึกษา
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search