อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และหลักสูตรได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มาให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงานด้านการบริหารงานภาครัฐ  เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติโดยให้นิสิตเรียนควบคู่กับการทำงาน (Work Integrated Learning) และ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ให้สามารถบูรณาการความคิด ความรู้ ความสามารถทางวิชาการกับบริบทของสังคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชาติและรับใช้สังคมต่อไป
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงานด้านบริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติโดยให้นิสิตเรียนควบคู่กับการทำงาน (Work Integrated Learning) รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ จริยธรรม และคุณค่าแห่งวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน เป็นนักบริหารอย่างมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชาติและรับใช้สังคมต่อไป
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิต เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความชำนาญด้านการบริหารจัดการโดยรวมให้สูงขึ้น มีความสามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่ทันการเปลี่ยนแปลง ทันเทคโนโลยี สู่อาชีพไอทีตัวจริง มุ่งสร้างนักพัฒนา สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ อย่างมืออาชีพ สร้างความหลากหลาย การเรียนรู้และวางรากฐานอย่างรอบด้านในวงการไอที สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักคิดแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรและหน่วยงาน
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงาน ด้านธุรกิจการบิน การจัดการด้านคลังสินค้าทางอากาศ และสายงานโลจิสติกส์ เพื่อรองรับความต้องการจ้างงาน ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการบิน
[รายละเอียด]

ประวัติความเป็นมา
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมเป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก วิทยาลัยโยนก เป็น มหาวิทยาลัยโยนก 
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทั้งในด้านวิชาการ และการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สาขาวิชาซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาชาวิชาการบัญชี
    ต่อมาปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้การจัดการของคณะบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        และในปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น การจัดการของคณะบริหารธุรกิจในปี 2558 จะยังคงมี 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สำหรับในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการควบรวมการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ชื่อ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์ ซึ่งดำเนินการบริการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาคารสำนักงาน

เรียนกับเรา ใน ..
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
ทำให้มีโอกาสทางวิชาชีพ .. 
เช่น นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว, นักการธนาคาร/นักลงทุน, นักการตลาด, พนักงานฝ่ายบุคคล, นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี, งานด้านเทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, นักปกครอง, รับราชการทหาร และตำรวจ, อาจารย์ นักวิชาการทางด้านการปกครอง, พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน, พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo), เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

แนะนำบริหารธุรกิจและบัญชี

แนะนำวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำรัฐประศาสนศาสตร์

แนะนำ MBA

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search