Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science Program in Computer Science)

หลักการและเหตุผล
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตอบสนองความเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย


โอกาสในการประกอบอาชีพ
    1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

    2. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
    3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
    4. โปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์
    5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
    6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
    7. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
    8. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
    นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

    2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
    หมวด 3 (ภาคผนวก ก) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา
    ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Computer Science)
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : B.S. (Computer Science)


รายละเอียดวิชา
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
        1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
        1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
        1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
        1.4 กลุ่มวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต
        2.1 กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
        2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต
        2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 16 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
    
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 (2-0-4)
    ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
    LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 (2-0-4)
    SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 (2-0-4)
    TAPS 100 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 2 (2-0-4)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
    
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
    ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
    ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
    ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (2-2-5)
    THAC 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 (1-4-4)
    THAC 102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 3 (1-4-4)
    THAC 201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
    THAC 202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 3 (2-2-5)
    ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
    ASEN 102 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
    
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
    TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4)
    SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 (2-0-4)

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต
    
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 (0-3-2)
    
LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 (0-3-2)


2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 15 หน่วยกิต
    CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6)
    MATH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
    MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
    MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
    STAT 201 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต
    1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
    CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)
    CPSC 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
    CPSC 313 กฎหมาย และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

    2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
    CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
    CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
    CPSC 322 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
    CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3)
    CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
    CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)

    3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 21 หน่วยกิต
    CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
    CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
    CPSC 231 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)
    CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
    CPSC 233 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-6)
    CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
    CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

    4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
    CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
    CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
    CPSC 341 การสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
    CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
    CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)

    5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
    CPSC 251 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

2.3 วิชาเอกเลือก 16 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผน นี้

    แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
    CPSC 491 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
    CPSC 492 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)
    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

    แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
    CPSC 291 การฝึกงานวิชาชีพ 1 2(0-12-0)
    CPSC 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2 2(0-12-0)
    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search