คลินิกวิจัย

Image

For all researchers ขยายเวลารับบทความถึง 28 มี.ค.64
เลือก Conference รูปแบบ onsite หรือ online 12-14 พ.ค.64
คลิ๊ก รายละเอียด

Image

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า สกศ.เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ และตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น
คลิ๊ก รายละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในมนุษย์
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search