ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

Image
ประกาศทุนวิจัย 
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง ประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร ซึ่งได้มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรจำนวน 7 คณะวิชา รวมเป็นงบประมาณทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการ และงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 470,562 บาท
1. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 131,400 บาท
2. คณะนิเทศศาสตร์ 56,050 บาท
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 48,500 บาท
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30,950 บาท
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 160,362 บาท
6. คณะเทคนิคการแพทย์ 14,000 บาท
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 29,300 บาท

ระบบสารสนเทศ

Image

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเนชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งแต่ละผลงานมีค่านำหนักในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 0.2 มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อม วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเนชั่น ของ ศศิวิมล แรงสิงห์ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ของ เถลิงศักดิ์ สุทธเขต 3) การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจีสติกส์เพื่อแก้ปัญหา รถติดบนทางด่วน ของ ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว 4) การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐแนวใหม่ศึกษากรณี : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ของ ดร.จุมพล ไชยวงศ์ 5) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ของ พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา

โครงการวิจัยภายในที่ผ่านการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยเนชั่นแล้ว ปีการศึกษา 2562

1. * การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารการตลาดผ้าทอน้ำแร่ จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (24250 บาท ทำสัญญาแล้ว)
2. * แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง (24800 บาท ทำสัญญาแล้ว)
3. * ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาแอสไพริน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ ดร.จิติมา กตัญญู (23700 ทำสัญญาแล้ว)
4. * การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการดูแลแบบประคับประคอง
หัวหน้าโครงการ อ.เบญจวรรณ นันทชัย (12200 บาท ทำสัญญาแล้ว)
5. * ภาวะความเครียดของประชาชนที่มีต่อสภาวะหมอกควันของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.สุพิมล ขอผล (28440 บาท ทำสัญญาแล้ว)
6. * ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.ภิชญาดา สิริยาวณิช (28500 บาท ทำสัญญาแล้ว)
7. ** ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิชาระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการสื่อสารข้อมูล
หัวหน้าโครงการ อ.เกศริน อินเพลา (4500 บาท ทำสัญญาแล้ว)
8. ** การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง (23700 บาท ทำสัญญาแล้ว)
9. ** ปัจจัยที่ส่งผลกับความเครียดของผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่พิเศษ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ ดร.พัฒนา นาคทอง (26500 บาท ทำสัญญาแล้ว)
10. *** การสร้างเสริมพลังอำนาจของบิดา มารดา และผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ รศ.มาลี เอื้ออำนวย (20900 บาท ทำสัญญาแล้ว)
11. *** การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดไส้เลื่อน
หัวหน้าโครงการ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว (24600 บาท ทำสัญญาแล้ว)
12. **** การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (23600 บาท ทำสัญญาแล้ว)
13. **** ความผูกพันต่อองค์กรของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเยาวชนจังหวัดน่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทยรุ่นที่ ๑ ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
หัวหน้าโครงการ อ.ธวัชชัย แสนชมภู (12790 บาท ทำสัญญาแล้ว)

โครงการวิจัยภายในที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

1. คณะนิเทศศาสตร์ (56050 บาท)
1. * การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารการตลาดผ้าทอน้ำแร่ จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (24250 บาท ทำสัญญาแล้ว)
2. * แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง (24800 บาท ทำสัญญาแล้ว)

2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (131400 บาท)
3. - การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
4. **** การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
5. + ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
6. ** ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิชาระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการสื่อสารข้อมูล
หัวหน้าโครงการ อ.เกศริน อินเพลา (4500 บาท ทำสัญญาแล้ว)

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (48500 บาท)
7. ** การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง (23700 บาท ทำสัญญาแล้ว)
8. **** ความผูกพันต่อองค์กรของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเยาวชนจังหวัดน่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทยรุ่นที่ ๑ ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
หัวหน้าโครงการ อ.ธวัชชัย แสนชมภู

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (30950 บาท)
9. * ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาแอสไพริน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ ดร.จิติมา กตัญญู (23700 ทำสัญญาแล้ว)
5. คณะพยาบาลศาสตร์ (160362 บาท)
10. *** การสร้างเสริมพลังอำนาจของบิดา มารดา และผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ รศ.มาลี เอื้ออำนวย (20900 บาท ทำสัญญาแล้ว)
11. *** การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดไส้เลื่อน
หัวหน้าโครงการ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว (24600 บาท ทำสัญญาแล้ว)
12. * การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการดูแลแบบประคับประคอง
หัวหน้าโครงการ อ.เบญจวรรณ นันทชัย (12200 บาท ทำสัญญาแล้ว)
13. ** ปัจจัยที่ส่งผลกับความเครียดของผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่พิเศษ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ ดร.พัฒนา นาคทอง (26500 บาท ทำสัญญาแล้ว)
14. * ภาวะความเครียดของประชาชนที่มีต่อสภาวะหมอกควันของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.สุพิมล ขอผล (28440 บาท ทำสัญญาแล้ว)
15. * ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าโครงการ อ.ภิชญาดา สิริยาวณิช (28500 บาท ทำสัญญาแล้ว)

6. คณะเทคนิคการแพทย์ (14000 บาท)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ (29300 บาท)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระบบและกลไก

+ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและค่าใช้จ่าย
+ แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย
+ แบบประเมินข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
+ แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
+ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย+บริการวิชาการ
+ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยฯ
+ SAR รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

          งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่กับภารกิจด้านการจัดการศึกษา และภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆ ตามจุดเน้นของส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีขึ้น

          ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อบต.บ้านดง

Image

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

  คณะพยาบาลศาสตร์
 1. สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พรรณนิภา บุญกล้า, ดิลกา ไตรไพบูลย์. (2562). ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล ผู้สูงอายุ. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ. 25(1),80-90
 2. ปิยธรณ์ เร่งเร็ว, พรรณนิภา บุญกล้า ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ และสุพิมล ขอผล. (2561). พฤติกรรมการดูแล เอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของผู้รับบริการ.ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 13. 1-2 ธันวาคม 2561 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 239-245.
 3. ปิยธรณ์ เร่งเร็ว, สุพิมล ขอผล ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ และภิชญาดา สิริยาวณิช. (2561). พฤติกรรมการดื่มสุรา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13. 1-2 ธันวาคม 2561 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,111-119.
 4. กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ประจวบ แหลมหลัก. (2561). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 12(1), 275-291.
 5. สุกัญญา บัวศรี กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ อนงค์ สุนทรานนท์. (2562).ภาวะโภชนาการ และกิจกรรมทางกายของนักเรียนอายุ 6-12 ปี จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 15 พฤษภาคม 2562 Proceeding.
 6. พรรณนิภา บุญกล้า.(2558). การส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง.วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 11 (1),34-47.
 7. สุพิมล ขอผล จินตวีร์พร แป้นแก้ว ธณัชช์นรี สโรบล เกศราภรณ์ ชูพันธ์ สุมิตรพร จอมจันทร์ นิตยา บุญลือ. (2562). การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ในนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร ปีที่ 46 (1), 83-96
 8. สณหวัช ไชยวงศ์, ทิพวัลย ์ไชยวงศ์, เบญจวรรณ นันทชัย, กอปรกมล ศรีภิรมย์ง (2561). Fluoride level in plasma blood and urine of first-trimester pregnant women living in a province. วารสารนเรศวรพะเยา. 7 (3). 49-51
 9. Benjawan Nunthachai. (2018). Training Healthcare Professionals: How to Communicate with End-of-Life. Proceeding of the 4th International Conference: Qualitative Research in Nursing, Health and Social Sciences ”Qualitative Research : Foundations and Sciences for Love of the Humankind”. Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang, Thailand, 7-9 February 2018, 159-165.
  คณะนิเทศศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ,” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 4(2): 313-330.
 2. รัตนาวดี ลำพาย. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5(2): 58-74.
 3. สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์. (2562). ผลงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2562.
 4. ธีร์ คันโททอง. “วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล ไทยลีก,” สุทธิปริทัศน์ 32(104): 223-236.
  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(2), 313-330.
 2. ศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิวิมล แรงสิงห์. (2561). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร ของจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 3. นิตติญา ทาสุวรรณ, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 79-87.
 4. เบญจ อินดาวงศ์, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 88-97.
 5. สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข, และอัศนีย์ ณ น่าน. (2561). กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 280-286.
 6. อัจฉรา วงศ์คช, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 307-316.
 7. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, อาภาพร ยกโต, ปฎิญญา ธรรมเมือง และพัชรีภรณ์ หรพร้อม. (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 101-108.
 8. ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ และคนอื่นๆ. (2561). “การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 142-149.
 9. มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) ”โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสาหรับรถยนต์” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Conference ๒๐๑๘”, วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
 10. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) “การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดอิเล็ก โทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลดี V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561, วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
 11. เกศริน อินเพลา และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์. (2562) “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร.
 12. เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห์, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์, และดวงเดือน พิมพ์ตระครอง. (2561). “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน”. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 24 - 31.
 13. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว, ธนบูลย์ พรหมพรต, ธัญญธร รักวงศ์, ไกรวิชญ เจริญวานิช, ศิวพร ว็อยจ์ เชฮอฟสกี้. “คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0” ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 281-293.
 14. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 210-229.
 15. อัศนีย์ ณ น่าน ศศิชา วงศ์ไชย และ ตะวันฉาย คงรชต. (2561) เรื่อง“แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรในต่างประเทศ” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 16. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, ปฎิญญา ธรรมเมือง. (2561). “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง,” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 245-252.
 17. วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคนอื่นๆ. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ,253-260.
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province,Thailand,” Catalyst 18, 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8(3), 190-204.
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 1. ศิริพร เสริตานนท์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะเดิมและปัจจัยตามสถานการณ์กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 360-367.
 2. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 368-376.
 3. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). โมเดลสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 399-407.
 4. พนิดา สินสุวรรณ.(2561). การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 385-391.
 5. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2561). การจัดการความรู้ของพฤติพลังท้องถิ่นโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี,377-384.
 6. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2562). ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 414-417.
 7. พิสิษฐ์ ยอดวันดี.(2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 352-359.
 8. จุรีย์ สร้อยเพชร.(2562) การบริหารสถานศึกษาสู่การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 418-425.
 9. ธวัชชัย แสนชมภู.(2562). แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 434-442.
 10. ธวัชชัย แสนชมภู. (2562). หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 443-456.
 11. เมธัส ชูเวช.(2562). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 210-229.
 12. เมธัส ชูเวช.(2562). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 10-22.
 13. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2562). สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 366-376.
 14. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2561). กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร์ซอลอาร์เตอรี เพอร์ฟอเรเตอร์แฟล็บ. วารสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 1266-1271.
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 1. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,10-22.
 2. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,210-229.
 3. วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ์ และสุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. (2562). “การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง,” พยาบาลสาร 46(1) , 49-61.
 4. สุมิตรา วิชา, ธนกฤษ หมื่นก้อนแก้ว และคณะ. (2561). “การศึกษารูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮ่องห้า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางม” วารสาร มฉก. วิชาการ 44(4), 70-85.
 5. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ และคนอื่นๆ. (2562). “กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทยที่ได้รับยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง,”. ศรีนครินทร์เวชสาร. 34(3), 249-255.

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search