ส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต

Image

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

ผู้อำนวยการส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต
โทร. 054-265-170 ต่อ 113
Image
อาจารย์นงลักษณ์  สุวัฒน์ธนกิจกุล
รองผู้อำนวยการส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต
โทร. 054-265-170 ต่อ 115
Image
คุณรัชณี พิศบุญ
เลขานุการส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต
โทร. 054-265-170 ต่อ 116
Image

คุณอำนาจ เย็นใจ

เจ้าหน้าที่งานหอพักส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต
โทร. 054-265-170 ต่อ 116
Image

เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนงานสวัสดิการและพัฒนานิสิต
โทร.054-265-170 ต่อ 116

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานสำนักกิจการนักศึกษา

ส่วนงานสำนักกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่  วางแผน และดำเนินการตามแผน ตลอดจนการดูแล  ควบคุม และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ประสานงานระหว่างนักศึกษา  สถาบัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  อีกทั้งดูแล  ควบคุม  และประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชมรมที่จัดขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยชมรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรม  โดยแบ่งออกตามลักษณะงานคือ

ด้านวิชาการ  เป็นงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในเชิงการเพิ่มประสบการณ์ในสายวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะในชมรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ การจัดตั้งชมคอมพิวเตอร์ ชมรมบัญชี ชมรมการตลาด ชมรมภาษาอังกฤษ  ชมรมการจัดการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย  อาทิ ชมรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ชมรมมุสลิม    ชมรมพุทธศาสตร์  ชมรมดนตรีไทย

ด้านบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและบุคคลรอบข้างปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีการจัดตั้งชมรมสร้างสรรค์สังคมชนบท   ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านกีฬา  สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีการฝึกปฏิภาณไหวพริบ และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักแพ้ ชนะและการให้อภัย รวมถึงการยอมรับและเคารพกฎกติกาของสังคม อาทิการจัดตั้งชมรมเทควันโด ชมรมหมากกระดาน

ด้านนันทนาการ  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกเหนือจากการมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ อาทิ ชมรมดนตรีสากล  ชมรมเชียร์

 

งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ  และค่านิยมที่เหมาะสม

งานการจัดหางาน และงานบริการให้คำปรึกษา  เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

งานสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบัน ประสานงานและจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ตลอดจนการทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นการหวนรำลึกถึงเพื่อนเก่า สถาบัน  ตลอดจนครู-อาจารย์ 
านวินัยและกีฬา  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 • งานวินัย มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
  มหาวิทยาลัย สอบสวนกรณีนักศึกษากระทำความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นและมหาวิทยาลัย  และดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
 • งานกีฬา มีหน้าที่  ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและ    ภายนอกสถาบัน จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็น        ผู้ประสานงานด้านสนามฝึกซ้อมกีฬาภายนอก การบริหารจัดการใช้สนามกีฬาภายใน  และจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ รวมถึงวางแผน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา  และให้บริการ/อำนวยความสะดวกในการขอใช้สนามกีฬาจากหน่วยงานภายนอก
 • งานนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่ดูแลและเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาทหาร
 • งานบริการให้คำปรึกษา เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่นการเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

งานทุนการศึกษาและสวัสดิการ  ประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล(ก.ย.ศ.) มีหน้าที่ในการประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ และนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของสถาบันที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ และจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น
 • งานประกันอุบัติเหตุ มีหน้าที่ในการดำเนินงานและประสานงานเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับวงเงินไม่เกินครั้งละ 10,000  บาท/ครั้ง
 • งานประกันสุขภาพ มีหน้าที่เป็นส่วนกลางดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ รวมถึงการประสานงาน
 • งานบริการให้คำปรึกษา เป็นงานให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่นการเรียน  การปรับตัว  ปัญหาครอบครัว  การใช้ชีวิต  เป็นต้น

งานหอพัก  ประกอบด้วย

 • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบงานบริการห้องพักภายในหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ทำหน้าที่รวบรวมสถิติ และจัดทำประวัตินักศึกษาผู้เข้าพักให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
 • ทำหน้าที่จัดระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันภายในหอพัก และประกาศให้นักศึกษาผู้เข้าพักรับทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • ทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผู้เข้าพัก โดยมีคณะกรรมการพอพักร่วมดำเนินการ อาทิเช่น การประกวดห้องพัก การทำบุญหอพัก การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 • ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาผู้เข้าพัก อาทิเช่น การเรียน การปรับตัว ปัญหาครอบครัว การใช้ชีวิต เป็นต้น
Image

งานกิจกรรม

ด้านกีฬา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมรดน้ำดำหัว คุณบัณทูล ล่ำซำ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวในมหาวิทยาลัยเนชั่น

ด้านจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์

โครงการ Nation U ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search