ระบบบริการพื้นฐาน

1. ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต
     1.1 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System) สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
      1.2 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
      1.3 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
      1.4 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Datebase System) สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความวิชาการของนิสิตและอาจารย์
      1.5 iG Library รวบรวมหนังสือและวารสารออนไลน์ นิสิตสามารถเข้าอ่านหนังสือค้นคว้าหาขอมูลแบบออนไลน์ได้
      1.7 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน(WEMs) สำหรับนิสิตลงทะเบียนเรียน ตรวจผ่านระบบสารสนเทศ WEMS
      1.8 วารสารออนไลน์(Journalntu) วารสารออนไลน์สำหรับนิสิตและบุคลากรเข้าค้นคว้าหาข้อมูล  


2. Social Media of Nation University
      2.1 Facebook Page : NationUNews เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
      2.2 Facebook Group : Nation University เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรและนิสิตเป็นกลุ่มหลัก
      2.3 Youtube : Nationuniversity เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนิสิต 


3. ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)
      3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
      3.2 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System) ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
      3.3 รายการ Social Media ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา และบุคลากร ตามอัตลักษณ์ communication skill
      3.4 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน(WEMs) เพื่อเก็บข้อมูลผลการเรียน รับลงทะเบียน พิมพ์ Transcript และทำรายงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
      3.5 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
      3.6 ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์(E-Document) เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
      3.7 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research Database) สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและอาจารย์             
      3.8 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
      3.9 สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
      3.10 Person Email รวบรวม Email บุคลากร
      3.11 ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร( Receive Document System ) จัดเก็บเอกสารงานรับ-ส่งเอกสาร

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search