งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Manual IQA 2014

Image

แนวทางส่งเสริมอาจารย์

Image

คู่มือ สกอ.รอบ 4

Image

เกณฑ์คุณภาพ 2558-2561

Image

คู่มือ สกอ.ใหม่

Image

คู่มือ สมศ.

Image

คู่มือ สกอ.2557

Image

คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2561

Image
Image
นางกาญจนา ศรีชัยตัน
หัวหน้างาน :งานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail     : kanjana_sri@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155
Image
นางลักขณา  มะโนพันธ์
เจ้าหน้าที่ :งานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail   : lakkana_man@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search