งานวิจัยและนวัตกรรม

ระบบและกลไก

+ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 63
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม 63
+ คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในในการประเมินผลงานวิจัย
+ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการสังคม
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและค่าใช้จ่าย
+ แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (ก.พ.64)
+ แบบประเมินข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
+ แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
+ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยฯ
เกณฑ์ทุนสนับสนุนการดีพิมพ์ผลงาน ฯ
+ หลักเกณฑ์พิจารณาวารสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2558-2562 รอบที่ 3 
+ ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2563-2567 รอบที่ 4 หน้าเดียว
+ ผลประเมินคุณภาพวารสาร TCI 2563-2567 รอบที่ 4 แยกหน้า
+ แนวทางอ้างอิงกลุ่มวารสารศูนย์ TCI คาบเกี่ยวรอบ 3 และ 4
+ สมัครสมาชิกอ่านวารสารในระบบ tci-thaijo.org
+ ตัวอย่างบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง (wtu)
+ ระบบรับผลงานเสนอ - วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ***
+ ระบบอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียน โดย จุฬาฯ
คู่มือใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
+ หลักเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นฯ
+ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 


 

เอกสาร วจบ.

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย / doc (ก.พ.64)
วจบ.001 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย
วจบ.002 สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย
วจบ.003 แผนการดำเนินงานวิจัยสำหรับการรายงานฯ
วจบ.004 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
วจบ.005 รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย
วจบ.006 แบบรายงานความก้าวหน้า ของวดที่ 2
วจบ.007 แบบคำร้องขอขยายเวลาการทำวิจัย
วจบ.008 แบบคำร้องขอยุติการทำวิจัย
วจบ.009 แบบประเมินผลงานจากคณะวิชา ของวดที่ 2/3
วจบ.010 แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอรับทุน/ขอปิด

ประชุมวิชาการ

+ คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย WTU
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ WTU
+ Proceeding ผลงานวิจัยระดับชาติ WTU ครั้งที่ 13
+ Proceeding ผลงานวิจัยระดับชาติ WTU ครั้งที่ 14
Proceeding ผลงานวิจัยระดับชาติ WTU ครั้งที่ 15
+ Proceeding ผลงานวิจัยระดับชาติ WTU ครั้งที่ 16
Proceeding ผลงานวิจัยระดับชาติ WTU ครั้งที่ 17
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 17 
* ลงทะเบียน ส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงาน
แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์
+ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
+ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการกับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
+ การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6
 


การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

+ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (มี.ค.62)
เอกสารแนบท้าย : รวมแบบคำขอตำแหน่งฯ แบบประเมินฯ   (มี.ค.62)
+ กำหนดภาระงานและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ย.61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค.62)
+ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ (mua ส.ค.63)
+ คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ส.ค.63)
+ อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (พ.ย.62)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ (ก.ค.62)
การกำหนดชื่อสาขาวิชาขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง (ก.ค.62)
+ ประกาศผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและกรณีศึกษา (ธ.ค.61)
+ แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ พ.ค.61)
+ ผลงานเกณฑ์ใหม่ (สไลด์ มี.ค.61)
+ การขอตำแหน่งทางวิชาการ (สไลด์ wtu)
+ คุณสมบัติเบื้องต้น (สรุป 2 หน้า)
+ คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (มี.ค.62)
+ กระบวนการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (WTU)
+ รวมแบบตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติ ประเมินผลการสอน (WTU)
+ รวมแบบฟอร์ม และเกณฑ์ภาระงาน 7 ลำดับ ขอตำแหน่ง (WTU)
+ รวมระเบียบ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (mua รวมเอกสาร)

          งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนับวันพันธกิจด้านนี้จะยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่กับพันธกิจด้านการจัดการศึกษา และพันธกิจด้านการวิจัย เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีขึ้น

          ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อบต.บ้านดง

Image

กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ร่วมทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มีผู้นำชุมชน และพนักงานข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์ฯ

Image

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]
จริยธรรมในมนุษย์
แบบฟอร์มการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ลำปาง มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมในโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (เครือข่ายโรงเรียนชะลอวัยใจมีสุข ของจังหวัดลำปาง แพร่ เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

Image

book

Image

ลิขสิทธิ์หนังสือ

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ได้ลิขสิทธิ์หนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior ตามคำข้อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087 เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

รางวัลสัปปายะอวอร์ด

Image

รางวัลสัปปายะอวร์ด ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเนชั่นโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ นำทีมอาจารย์ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับ พระครูสิริธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล ทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาวัดมิ่งเมืองมูล ทำให้ได้รับรางวัลสัปปายะอวอร์ด ซึ่งได้รับมอบรางวัลระดับชาตินี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และได้ทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแผ่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย และการเรียนการสอน และได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมขบวนแห่กฐินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน บูรณาการกับการเรียนการสอน โดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

 1. ศศิวิมล แรงสิงห์, ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์ และดวงเดือน พิมพ์ตะครอง. (2562). ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเนชั่น. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี หน้า 222 - 230.
 2. วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคณะ. (2563). การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มทอผ้า บ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 73-82
 3. ดนัย ปัตตพงศ์ และคณะ. (2563). ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 10-18
 4. ดนัย ปัตตพงศ์ และคณะ. (2563). ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสี่ประเทศเกี่ยวกับ การรวมตัวกันเป็นอาเซียน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 19-27
 5. พัชรีภรณ์ หรพร้อม และคณะ. (2563). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 65-72
 6. เถลิงศักดิ์ สุทธเขต และคณะ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 168-174.
 7. ศรีเพชร สร้อยชื่อ และคณะ. (2563). ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 157-164.
 8. วัลลภ มณีเชษฐา,ศรีเพชร สร้อยชื่อ และอาภาพร ยกโต. (2562). การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 89-99.
 9. จุมพล ไชยวงศ์, ศรีเพชร สร้อยชื่อ และอาภาพร ยกโต. (2562). การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐแนวใหม่ศึกษากรณี :โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 57-67.
 10. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2563). สมรรถนะการบริหารจัดการรถยนต์บนทางด่วนด้วยระบบโลจิสติกส์. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 23-38
 11. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2562). การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนยุค 4.0. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 64-70
 12. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2562). การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหารถติดบนทางด่วน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 44-50.
 13. อัศนีย์ ณ น่าน, กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ และ ประภัสสร วรรณสถิตย์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) : 197-205.
 14. ฑัตษภร ศรีสุข. (2562). แนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดลำปาง. วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2563) : 39-51.
 15. ฑัตษภร ศรีสุข, นิรมล หิรัญวิจิตรภรณ์ และสุบิน แก้วเต็ม. (2562). ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง รองรับโครงการ Smart Farmer. วารวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563.
 16. นภสินธุ์ พรมวิเศษ. (2563). อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล หรือตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 39-58.
 17. พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ศศิวิมล แรงสิงห์. (2562). “บทบาทและความสำคัญของวัดมิ่งเมืองมูล: ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน : The Importance and Role of Mingmuang Mun Temple in the Current Social Context”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(3), 151-164.
 18. Surja Mintani และคณะ. (2563). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์.ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 1-9.
 19. wichep jaiboon, winai wongthai, thanathorn phoka and thongrob auxsorn. (2019). “A Logging System in OpenStack Environment to Mitigate Risks Associated with Threats in Infrastructure as a Service Cloud”. 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, August 26-29, 2019, Soongsil University, Seoul, Korea.
 20. thongrob auxsorn, winai wongthai, thanathorn pkoka and wichep jaiboon. (2019). “The Accuracy Measurement of Cloud Logging System on Different Environment”. 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, August 26-29, 2019, Soongsil University, Seoul, Korea.

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

  คณะนิเทศศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ,” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 4(2): 313-330.
 2. รัตนาวดี ลำพาย. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5(2): 58-74.
 3. สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์. (2562). ผลงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2562.
 4. ธีร์ คันโททอง. “วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล ไทยลีก,” สุทธิปริทัศน์ 32(104): 223-236.
  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 1. ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง และชรัสนันท์ ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ” วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(2), 313-330.
 2. ศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิวิมล แรงสิงห์. (2561). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร ของจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 3. นิตติญา ทาสุวรรณ, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 79-87.
 4. เบญจ อินดาวงศ์, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 88-97.
 5. สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข, และอัศนีย์ ณ น่าน. (2561). กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 280-286.
 6. อัจฉรา วงศ์คช, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ์ไชย. (2561). องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 307-316.
 7. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, อาภาพร ยกโต, ปฎิญญา ธรรมเมือง และพัชรีภรณ์ หรพร้อม. (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 101-108.
 8. ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ และคนอื่นๆ. (2561). “การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 142-149.
 9. มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) ”โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสาหรับรถยนต์” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Conference ๒๐๑๘”, วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
 10. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. (2561) “การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดอิเล็ก โทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลดี V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561, วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
 11. เกศริน อินเพลา และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์. (2562) “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร.
 12. เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห์, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์, และดวงเดือน พิมพ์ตระครอง. (2561). “การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน”. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 24 - 31.
 13. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว, ธนบูลย์ พรหมพรต, ธัญญธร รักวงศ์, ไกรวิชญ เจริญวานิช, ศิวพร ว็อยจ์ เชฮอฟสกี้. “คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0” ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 281-293.
 14. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1, 210-229.
 15. อัศนีย์ ณ น่าน ศศิชา วงศ์ไชย และ ตะวันฉาย คงรชต. (2561) เรื่อง“แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรในต่างประเทศ” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
 16. ศรีเพชร สร้อยชื่อ, ปฎิญญา ธรรมเมือง. (2561). “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง,” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 245-252.
 17. วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคนอื่นๆ. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ,253-260.
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province,Thailand,” Catalyst 18, 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8(3), 190-204.
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 1. ศิริพร เสริตานนท์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะเดิมและปัจจัยตามสถานการณ์กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 360-367.
 2. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 368-376.
 3. ศิริพร เสริตานนท์.(2561). โมเดลสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 399-407.
 4. พนิดา สินสุวรรณ.(2561). การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 385-391.
 5. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2561). การจัดการความรู้ของพฤติพลังท้องถิ่นโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี,377-384.
 6. กาญจนา ภาสุรพันธ์.(2562). ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 414-417.
 7. พิสิษฐ์ ยอดวันดี.(2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางาน วิจัย” ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี, 352-359.
 8. จุรีย์ สร้อยเพชร.(2562) การบริหารสถานศึกษาสู่การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 418-425.
 9. ธวัชชัย แสนชมภู.(2562). แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 434-442.
 10. ธวัชชัย แสนชมภู. (2562). หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 443-456.
 11. เมธัส ชูเวช.(2562). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 210-229.
 12. เมธัส ชูเวช.(2562). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 10-22.
 13. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2562). สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 366-376.
 14. พิมพ์ชนก มุงเมือง.(2561). กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร์ซอลอาร์เตอรี เพอร์ฟอเรเตอร์แฟล็บ. วารสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 1266-1271.
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 1. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,10-22.
 2. เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล่มที่ 1 ,210-229.
 3. วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ์ และสุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. (2562). “การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง,” พยาบาลสาร 46(1) , 49-61.
 4. สุมิตรา วิชา, ธนกฤษ หมื่นก้อนแก้ว และคณะ. (2561). “การศึกษารูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮ่องห้า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางม” วารสาร มฉก. วิชาการ 44(4), 70-85.
 5. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ และคนอื่นๆ. (2562). “กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทยที่ได้รับยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง,”. ศรีนครินทร์เวชสาร. 34(3), 249-255.

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search