คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Image
Image
Image

แนะนำคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยและแสวงหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้จากพันธมิตร   ทางธุรกิจและเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่เยาวชน และทุกวัยในการศึกษาเรียนรู้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส”  โดยมีการดำเนินงานที่สร้างโอกาสทางการศึกษา โอกาสการทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ตั้ง พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ใกล้เคียง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
Image

สัญลักษณ์คณะ

ปรัชญา

 “พัฒนาความคิด ให้เกิดคุณธรรม นำคุณประโยชน์แก่สังคม”

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชาติบ้านเมือง

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
  2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
  3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search