คณะนิเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” คะแนน 4.05 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ

  • ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  • ดร.อัศนีย์ ณ น่าน ผอ.สำนักวิชาการ ม.เนชั่น
  • อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เนชั่น

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search