หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางรัฐประศาสนศาสตร์
บูรณาการกับรายวิชา การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชนบท และหลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน
โดยมีกิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารโครงการชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์
หมู่บ้านแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search