นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง 3 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ประเด็น
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การดู และ การอ่าน
ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นจากเนื้อหาในเอกสารต่าง ๆ ของนิสิตและนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานต่อสาธารณะ และการจัดทำสื่อประสมประกอบการนำเสนอ
โดยมีวิทยากรคือ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมอาคารนิเทศศาสตร์ 4201
มหาวิทยาลัยเนชั่น

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search