ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D (Honors),Management, Adamson University,Philippines
 • M.B.A. Marketing, Oklahoma City University, USA
 • ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Image
ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
Image
รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • ปริญญาเอก Ph.D.(Ph.D.)Dental Public Health (University of London,ประเทศสหราชอาณาจักร)
 • ปริญญาโท สาขา Preventive Medicine and Environmental Health (University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Image

ดร.จิติมา กตัญญู
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก ส.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
 • ปริญญาโท ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
 • ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2524 
Image
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • พย.ด. พยาบาลศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • วท.ม. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Image

อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • นศ.บ.(การโฆษณา), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Image

ผศ.ทนพญ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Image

อาจารย์ศศิวิมล   แรงสิงห์

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Image
อ.ธวัชชัย  แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ป.ก.ศ. สาขาพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง
Image
อ.อัศนีย์  ณ น่าน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
 • บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
Image
อ.แพทรียา บัววันเพ็ญ
 ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search